Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden
 

 • Website: Copyright ©2017 - ©2022, Scoolkidz alle rechten voorbehouden.
 • Deze Algemene Voorwaarden hebben te allen tijde voorrang op eventuele algemene voorwaarden in gebruik bij de wederpartij.
 • Hoewel aan de inhoud van Scoolkidz haar website grote zorg is besteed, is Scoolkidz nimmer aansprakelijk voor schade die mocht ontstaan als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op haar website.
 • De voorkomende gegevens in onze aanbiedingen, prijslijsten en andere documentatie, zoals folders, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen en maten zijn niet bindend voor Scoolkidz.
 • Aanbiedingen in de vorm van begrotingen, offertes, prijslijsten of andere bescheiden mogen, tenzij voor expliciet eigen gebruik, niet vermenigvuldigd of aan derden ter inzage gegeven worden.
 • Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, verplichten Scoolkidz niet tot acceptatie van een order. Bij niet-aanvaarding wordt de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen, in kennis gesteld.
 • In geval van prijsverhogingen door toeleverancier(s), alsmede bij wijzigingen in belastingen of heffingen door de overheid opgelegd, is Scoolkidz gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig te verhogen.
 • De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende de bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij anders aangegeven of anders overeengekomen. De consument dient dit per e-mail te melden aan info@scoolkidz.com. De consument zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product, het product op eigen kosten sturen aan Scoolkidz. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Scoolkidz verstrekte instructies.
 • Indien de wederpartij bij aflevering van een zending een beschadiging constateert, dient de wederpartij de zending te weigeren of binnen 24 uur de schade te melden bij de vervoerder van de zending. Indien het aantal colli niet overeenstemt met de bestelling dient er uitsluitend getekend te worden voor het aantal ontvangen colli.
 • Scoolkidz is te allen tijde gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.
 • Opgave van leveringstermijnen geschiedt altijd bij benadering en onder voorbehoud.
 • Vervoer van de bestelde goederen geschiedt voor rekening en risico van Scoolkidz, door een door Scoolkidz aangewezen vervoerder. Het risico voor de goederen gaat over op de wederpartij zodra deze de goederen heeft ontvangen op het afleveradres.
 • Alle geleverde goederen blijven het uitsluitend eigendom van Scoolkidz totdat de wederpartij alle verplichtingen, alsmede betalingsverplichting, deugdelijk is nagekomen.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden netto contant binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door Scoolkidz opgegeven bankrekening. Voor particulieren geldt dat betaling vooraf dient te geschieden, zonder aftrek van enige (betalings)korting, op een door Scoolkidz opgegeven bankrekening.
 • Indien na het verstrijken van de betalingstermijn en na het verzenden van een aanmaning nog geen betaling is ontvangen, en de vordering door Scoolkidz aan een derde ter incasso uit handen is gegeven, is de wederpartij tevens verschuldigd het bedrag van de buitengerechtelijke inningskosten.
 • De aansprakelijkheid van Scoolkidz in geval van gebreken aan geleverde zaken of verlies, letsel, schade toe te rekenen aan gebreken of niet functioneren van zaken is onder alle omstandigheden beperkt tot reparatie of vervangen van bedoeld artikel.
 • Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Scoolkidz niet gehouden tot vergoeding van gevolgschade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder schade aan roerend of onroerend goed of aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.
 • Scoolkidz heeft een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven en beroepen, beperkt tot de lidstaten van de Europese Unie en beperkt zich tot een maximum verzekerd bedrag van Euro 2.500.000,- per aanspraak, beperkt met een maximum van Euro 5.000.000,- per verzekeringsjaar.
 • Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde documenten, software, offertes, analyses, rapporten, publicaties alsmede al het materiaal dat hiermee samenhangt, berusten uitsluitend bij Scoolkidz. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de hiervoor genoemde zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
 • Merknamen en handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke houders en worden door Scoolkidz alleen ter verduidelijking gebruikt.
 • Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendommen uit documenten, programmatuur, publicaties of andere materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.
 • Op iedere overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten tussen wederpartij en Scoolkidz wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.
 • Alle geschillen met betrekking tot, of verband houdende met, of voortvloeiende uit de met Scoolkidz gesloten overeenkomsten zullen, in afwijking van de wettelijke regels omtrent de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, worden gebracht voor de rechter van de plaats van vestiging van Scoolkidz. Indien het geschil volgens de wet behoort tot de absolute competentie van de kantonrechter zal het geschil ter beslechting aan de bevoegde kantonrechter worden voorgelegd.
 • Er is sprake van een geschil indien een van de partijen dit schriftelijk aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt.
 • Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 • Van toepassing is steeds de laatste Algemene Voorwaarden versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst met Scoolkidz. De Nederlandse tekst van de Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
 • Deze voorwaarden zijn te downloaden op de 'Algemene Voorwaarden' pagina op de website van Scoolkidz: www.scoolkidz.com.
 • Bij vragen en/of onduidelijkheden kunt u contact opnemen met Scoolkidz. U kunt hiervoor de 'Contact' pagina gebruiken op de website van Scoolkidz: www.scoolkidz.com.

Scoolkidz | Aladnaweg 17A | 7122RP Aalten | e-mail: info@scoolkidz.com | tel. +31-(0)53 - 234 01 02

Aanmelden nieuwsbrief

Meld u hier aan voor de Scoolkidz nieuwsbrief
Aanmelden
Scoolkidz

Wilt u contact of heeft u vragen?
Of bent u op zoek naar een artikel die u niet ziet op onze site? Wellicht kunnen we u helpen.
Bel ons op telefoonnummer 053 - 234 01 02
of stuur een e-mail naar info@scoolkidz.com

Deze website gebruikt alleen cookies om het bezoek te meten. We slaan geen persoonlijke gegevens op.